10/2019 – Stadt Xanten (Kreis Wesel, NRW) – Hansa APZ 531